Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VAN HOUSE OF U
("House of U"):


1. DEFINITIES: 

Onder producten wordt verstaan 1) substraten waarop House of U print met een bepaalde afbeelding op verzoek van de Koper, 2) kunstreproducties en andere reproducties, 3) kleding en accessoires, en 4) alle overige artikelen die door House of U worden geleverd. Onder koper wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die producten afneemt van House of U.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

Koper vraagt House of U aan hem een Product te leveren en verstrekt daartoe de benodigde gegevens aan House of U. Op basis van de door Koper verstrekte gegevens brengt House of U een offerte uit. Deze offerte is vrijblijvend. Indien Koper dit aanbod accepteert, dient Koper deze onverwijld te ondertekenen en terug te sturen aan House of U of dient deze terstond schriftelijk aan House of U te bevestigen dat hij dit aanbod ongewijzigd aanvaardt.


3. DOOR DE KOPER TE VERSTREKKEN GEGEVENS:

De Koper verstrekt aan House of U alle gegevens die House of U nodig heeft om het Product te leveren en biedt tevens een voor House of U acceptabel referentieproduct.

4. BEOORDELING, WIJZIGING EN GEBRUIK VAN GELEVERDE GEGEVENS: 

House of U beoordeelt de kleur en afbeelding van de door de Koper aan haar verstrekte gegevens onder lichtstandaard D65. Indien de door de Koper verstrekte gegevens niet kunnen worden gebruikt zonder wijziging in de door House of U gehanteerde productieprocessen of moet worden gewijzigd voor een optimaal resultaat zal House of U de aan haar verstrekte gegevens aanpassen en/of toevoegen door Koper in overleg met Koper. De hieraan verbonden kosten worden in rekening gebracht bij Koper. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot dergelijke aanpassingen/toevoegingen komen volledig toe aan House of U. House of U gebruikt de aan haar verstrekte gegevens door Koper niet ten behoeve van derden.


5. DOOR DE KOPER GELEVERDE STOF:

Indien de Koper de stof aan House of U levert voor bedrukking of bewerking geeft House of U geen garantie voor de kwantiteit en kwaliteit van de prints die geleverd kunnen worden. House of U zal haar zich inspannen om kwalitatief en kwantitatief zo hoogwaardig mogelijk te produceren. House of U houdt het gebruik van deze stoffen bij en rapporteert desgevraagd aan de koper. House of U is gerechtigd drukkosten in rekening te brengen voor bedrukkingen op de door Koper geleverde stoffen, die door House of U en/of de Koper worden afgekeurd wegens slechte kwaliteit of niet juiste slechte eigenschappen t.b.v. het House of U-proces.

6. MONSTER:

Voordat het product wordt geproduceerd, kan House of U een proefdruk of monster ter goedkeuring aan de Koper sturen. Tenzij anders is overeengekomen, komen de kosten hiervan voor rekening van Koper.


7. PRIJS EN BETALING:

Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn gebaseerd op levering Ex Works (volgens Incoterms 2000) inclusief standaard verpakking. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient een vooruitbetaling van 50% te worden ontvangen door House of U bij orderbevestiging en 50% binnen 30 dagen na factuurdatum. Koper heeft geen recht op verrekening, korting of opschorting. Alle aan een betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de Koper.


8. LEVERING EN LEVERTIJD:

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering DDP exclusief verzekering tot de overeengekomen bestemming, inclusief standaardverpakking. Als er een levertijd is overeengekomen, is dit nimmer bedoeld als fatale termijn en begint deze pas te lopen na ontvangst door House of U van alle benodigde gegevens, aanbetalingen en financiële zekerheid.

9. RETOURNEREN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN PRODUCT:

Op verzoek zal House of U de aan Koper verstrekte gegevens op kosten van Koper aan Koper retourneren. House of U slaat de gegevens op die nodig zijn om het Product te produceren (zowel de aan haar verstrekte gegevens als de aanpassingen/toevoegingen als bedoeld in artikel 3) en eventuele monsters als bedoeld in artikel 6, gedurende een jaar na levering kosteloos, daarna heeft House of U geen verplichtingen meer en mag deze gegevens vernietigen.


10. WAT DE KOPER MAG VERWACHTEN:

De Koper mag verwachten dat House of U zich naar beste vermogen zal inspannen om het Product, beoordeeld onder lichtnorm D65, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, lijkt op de aan Koper verstrekte drukproef of monster, of het door Koper verstrekte referentieproduct. Het is mogelijk dat het Product met betrekking tot een latere levering niet exact kan worden gereproduceerd.


11. GARANTIES:

House of U geeft geen enkele garantie ter zake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel,authenticiteit noch enige andere impliciete of expliciete garantie.

12. GESCHIKTHEID:
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te bepalen of de Producten geschikt zijn voor het doel en de toepassing waarvoor ze bedoeld zijn. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk de risico's en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Producten, al dan niet in combinatie met andere artikelen. In het geval dat House of U er een geeft advies over het gebruik van de Producten, wordt dit advies geacht te zijn gegeven aan naar beste weten, en het opvolgen van dergelijk advies is voor rekening van de Koper en risico. House of U aanvaardt ter zake echter geen enkele aansprakelijkheid.

13. KLACHTEN:

Indien de Koper van mening is dat de levering van een Product gebrekkig is, dient hij, op straffe van verval van zijn rechten, House of U hiervan op de hoogte te stellen hiervan schriftelijk op, onder nauwkeurige vermelding van het vermeende gebrek, binnen acht dagen daarna ontdekking, maar niet later dan 30 dagen na ontvangst van het betreffende Product.

14. IMPORT/EXPORT:

Indien de import- en/of exportregelgeving House of U vanaf het leveren van de Producten aan de Koper, zal House of U de Koper hiervan op de hoogte stellen daarvan zo spoedig mogelijk. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zullen zowel House of U als de Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Indien House of U in een dergelijke situatie een eerste betaling heeft ontvangen, House of U zal dit terugsturen.


15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

House of U aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht of de schade is geleden door de Koper of door een derde partij, voortvloeiend uit, verband houdend met of verband houdend met: a) winstderving, b) omzetdaling, c) omzet- of productieverlies, d) stilstand van of vertraging in het productieproces, e) gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van de Producten door of via House of U geleverd en van de zaken die worden vervaardigd, verwerkt en/of behandeld met de door of via House of U geleverde Producten, f) waardevermindering van Producten of zaken, g) terugname van Producten of zaken, h) aantasting van goodwill en/of reputatie en/of handelsmerken, i) levering van Producten waarvoor House of U geen vergoeding krijgt, j) schoonmaakkosten, k) verlies van nettoactiva. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover opzet of bewuste roekeloosheid met betrekking tot de oorzaak van de schade kan worden toegerekend aan: a persoon die door House of U is belast met het beheer van House of U organisatie. De aansprakelijkheid van House of U voor schade is te allen tijde beperkt tot a maximaal de prijs van het Product dat de schade heeft veroorzaakt.

16. VRIJWARING:

Koper vrijwaart House of U tegen elke aanspraak van een derde jegens House of U tot vergoeding van schade, die deze derde partij lijdt of beweert te lijden (mede) als gevolg van het gebruik of de toepassing van Producten geleverd aan Koper door of namens House of U. Koper, is echter niet gehouden tot vrijwaring, indien en voor zover zij dat aantoont House of U zou aansprakelijk zijn voor de schade jegens de Koper, indien de Koper zelf House of U aansprakelijk zouden stellen voor vergoeding van de schade.


17. OVERMACHT:

Onder overmacht wordt mede verstaan alle omstandigheden het al dan niet tijdig nakomen van de overeenkomst belemmert en
die niet kan worden toegerekend aan de partij die zich op overmacht beroept. Stakingen bij House of U, gebrek aan grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de Producten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarop House of U afhankelijk is, transportproblemen bij transport van de Producten door of namens van House of U en problemen bij het elektronisch verzenden of ontvangen van berichten en gegevens, enzovoort. In geval van overmacht blijven de leverings- en andere verplichtingen van beide partijen worden opgeschort en, indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, House of U is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verdere aansprakelijkheid.


18. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De eigendom van de Producten gaat pas over op de Koper wanneer de Koper al zijn verplichtingen uit alle gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen met House of U voor de levering van Producten. Zolang het eigendom van de Producten niet aan de Koper zijn overgedragen, is de Koper op geen enkele wijze gerechtigd de Producten vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht laten komen van derden.


19. SLOTBEPALING:

De toepasselijkheid van algemene of buitengewone voorwaarden en voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wijziging van deze levering voorwaarden van House of U zijn alleen geldig indien schriftelijk opgemaakt en ondertekend door een gemachtigde namens House of U, en is in dat geval alleen van toepassing voor die specifieke transactie.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING:

Op alle door House of U gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Weense Verdrag inzake de verkoop van goederen van 11 april 1980 (CISG) (Tractatenblad 1981, nummer 184 en 1986 nummer 61) is uitgesloten. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de door House of U gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, de Nederland. De plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. Huis van U is voorts bevoegd om een gerechtelijke procedure tegen Koper aan te spannen in het land van vestiging of vestigingsplaats van Koper, dan wel in de plaats waar de Producten zich bevinden.

House of U Handelsregister Oost Brabant, Nederland, nr. 94197385. Op alle aanbiedingen en alle door House of U te sluiten overeenkomsten en/of te verrichten diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Producten van House of U van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 67/2003 ter griffie van de rechtbank 's- Hertogenbosch, Nederland. Op eerste verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden. Deze algemene leveringsvoorwaarden bevatten elk een beperking van onze aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. BTW nummer: NL866675139B01.